دوست و دشمن اذعان میکنند که رژیم قرون وسطایی آخوندها در بدترین شرایط دوران حیات خویش بسر میبرد.

حسن روحانی شیخ شیاد، اخیرا به بن بست استراتژیک و همه جانبه رژیم سرا پافساد وغرقه در بحرانها در دانشگاه تهران پرداخت. مردم منطقه و بخصوص کشورهای لبنان و عراق – عمق استراتژیک ملاها- در آتش عصیان و انقلاب علیه وابستگان خامنه ای میسوزند. مردم ایران و منطقه خواستار سرنگونی رژیم ملاها و وابستگان خامنه ای هستند. آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و سازمان محوری اش مجاهدین خلق ایران پس از گذار خونین از هفت خوان هست و نیست، در اوج انسجام درونی و شناخته شدگی بین المللی است. دستگاه مماشات و معامله در آستانه انتخابات آمریکا، فرصت را غنمت شمرده و به بازنشخوار ترهات صد بار مصرف شده و سوخته علیه مقاومت می پردازد. سایت ان.بی. سی در آمریکا و یورونیوز فارسی در اروپا برای کمک به ملاها دست بکار میشوند. از آنجا که حمایت آشکار از آخوندهای تروریست و تروریست پرور دیگر محلی از اعراب ندارد، نوک حمله را به سمت مقاومت و اپوزیسیون جدی و اصلی او مجاهدین خلق ایران نشانه میروند. ناجوانمردانه به حامیان مقاومت از جمله جولیانی و موکیزی تنها به خاطر پشتیبانی از خطوط مشروع و به حق مقاومت در جهت سرنگونی رژیم ملاها و رهایی مردم ایران حمله میکنند. غافل از آنکه همه حامیان مقاومت، چه در آمریکا و سرتاسر جهان بحق به مثابه وجدانهای بیدار مردم خویش و بشریت آگاه امروزند. ناظران و آگاهان مسائل منطقه و ایران بخوبی اشراف دارند که یکی از منابع اصلی شیطان سازی علیه مجاهدین در سایت ان.بی. سی، فردی است بنام دانیل بنجامین- کارمند سابق وزارت خارجه آمریکا- که دشمنی آشکار و هیستریک با مقاومت و مجاهدین داشته و دارد. در دشمنی دیوانه وار او همین بس که حتی عملیات تروریستی اخیرعلیه میتینگ بزرگ مقاومت در پاریس را هم بشدت تلاش میکرد تخطئه و انکار کند. این درحالی است که یک دیپلمات تروریست رژیم ملاها دستگیر شده و هم اکنون در بازداشت در بروکسل بسر میبرد. این درحالی است که اگر عملیات در پاریس بوقوع می پیوست بسیاری ازهموطنان بنجامین و مقامات سابق امریکایی از جمله رودی جولیانی و موکیزی در خطر حتمی بودند. گفتنی است وزارت خارجه امریکا اگرچه با تاخیر زیاد سرانجام درهفده اکتبرامسال درگزارش رسمی خویش ازجمله به حملات وابستگان رژیم درعراق تحت فرماندهی سپاه تروریستی قدس به پایگاه مجاهدین دراشرف پرداخت ونوشت بیش ازپنجاه تن ازاعضای مجاهدین دراین حمله جانشان را ازدست داده اند. جالب است که لجن پراکنی سایت ان.بی. سی درهمین تاریخ – ۱۷ اکتبر۲۰۱۹- آخرین امداد رسانی اش به آخوندها را با زدن به مجاهدین به انجام میرساند. جالبتر اینکه بلافاصه رسانه های رژیم و بخصوص روزنامه سپاه تروریستی پاسداران با سلام و صلوات با چاپ مطالب سایت ان.بی.سی، به استقبال یاوه های بنجامین می شتابند. دستگاه مماشات باید بداند تکرار القاب شاه و شیخ ساخته علیه مجاهدین دیگر اثر ندارد. مجاهدین ریشه در اعماق تاریخ ایران دارند. پایگاه و جایگاه مجاهدین در قلبهای میلیونها ایرانی است. همانهایی که در سخترین شرایط با مال و جان به کمک فرزندان رشید و جان بر کفشان در جای جای ایران وجهان پرداخته اند وبازهم این چنین خواهند کرد. حسن ختام اینکه در پاسخ حسرت به دلاورانه حمایت رودی جولیانی ها از مجاهدین ورئیس جمهور برگزیده اش خانم مریم رجوی، تمام حرف همانست که سخنگوی مجاهدین نوشته وگفته اند:"تاکورشود هرآنکه نتواند دید"