در بلژیک نشریه لالیبر، درباره قیام ایران و شهر شورشی شیراز نوشت: یک مبارز مجاهدین از شیراز مرکز استان فارس میگوید «دوست ۴۶ ساله من جلوی چشمانم کشته شد. فقط در محله ما در شیراز ۳۰ تا ۴۰ نفر کشته شدند».

لالیبر ادامه میدهد؛او میگوید: تظاهرکنندگان پمپ بنزین ها، بانکها و ساختمانهای دولتی را تخریب کردند. در دو روز اول بعضی محله های شیراز تحت کنترل تظاهر کنندگان بود. اما دو روز بعد، رژیم به تظاهرکنندگان با همه امکاناتش حمله کرد. حتی با هلیکوپتر، زرهپوش، نفربر.
وی که در مقاومت آموزش دیده است، بدون جراحت از صحنه خارج شده، میگوید اکثر قربانیان جوانان بودند و از همه شجاع تر بودند.
لالیبر می افزاید: آمریکا رقم بیش از ۱۰۰۰ کشته را در مورد تظاهرات ایران مطرح میکند، رقمی مشابه آنچه مجاهدین خلق اعلام کرده اند.